Czy zniszczenie drzewa ma swoje konsekwencje prawne oraz jakie ustawy to regulują?

Poniżej przedstawiam przykłady przepisów odnoszące się do niszczenia drzew z jakimi powinniśmy się zapoznać.

Pierwszą podstawową informacją jest, to że przepisy odnoszące się do drzew mówią o dwóch rodzajach zniszczeń: – po pierwsze, utrata żywotności oraz – po drugie, niemożność odtworzenia korony drzewa. Nie ma wyjaśnionego prawnie co rozumie się przez samo pojęcie „zniszczenia” jednoznacznie. W przypadku określenia czy doszło do zniszczenia drzewa – powołuje się biegłego. Należy tutaj pamiętać, że nawet pozornie niewielkie uszkodzenie pnia lub korzeni może spowodować po czasie utratę jego żywotności.

Pierwszym przykładem przepisów prawnie regulujących konsekwencję niszczenia drzew jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.0.799). Zgodnie z  art. 322 mówiącym nam, że „Do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.” oraz Art. 330 „Kto wbrew ciążącemu na nim, na podstawie art. 75 ochrona przyrody przy pracach budowlanych, obowiązkowi w trakcie prac budowlanych nie zapewnia ochrony środowiska w obszarze prowadzenia prac, podlega karze grzywny.” Natomiast art. 361 mówi nam, że w sprawach o czyny określone w art. 330 tj. prace budowlane–360 następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przepisy mówią o nie tylko o samej konsekwencji niszczenia drzew, ale nakładają obowiązek zapewnienia im należytej ochrony. Ustawodawca nie precyzuje dokładnie formy ochrony, niemniej ma ona spełniać swoją funkcję o której mowa powyżej.

Kolejnym przykładem jest oczywiście Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.0.1614). To ona głównie reguluję kwestię związaną z karami dotyczącymi zniszczenia lub usunięcia drzew bez zezwolenia. Zgodnie z  Art. 88 ust. 1 pkt 3, to właśnie „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za zniszczenie drzewa lub krzewu.”(z zastrzeżeniem Art. 90 ust.2.)

Ochrona drzew jest również ujęta w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067). W  artykułach art. 43 ust. 1 pkt 2, Art. 45 ust. 1, Art. 46 ust. 1, Art. 107d ust. 1-2, Art. 108 ust. 1-2 można zobaczyć, iż obostrzenia dotyczące drzew nie są wpisane w sposób oczywisty jak w powyższych ustawach. Należy pamiętać, że zabytkiem może być również drzewo lub całe założenie alejowe lub parkowe. Kary za zniszczenia w tym wypadku są dużo wyższe.

Część ustaw ma swoje odwołania do Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U. 2018 poz. 618). W odniesieniu do  art. 144 ust. 2-3 „2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.” Kara zgodnie z art. 24 ust. 1, który mówi, że „Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.” może być również większa.

Również w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeksu karnego (Dz.U. 2018 poz. 1600), w  art. 181 ust. 1 znajduje się bezpośrednie odniesienie do niszczenia drzew: „Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Jak pokazują powyższe przepisy, obostrzenia dotyczące bezprawnego niszczenia lub usuwania drzew znajdują się w kilku ustawach, co przekłada się na prawnie szerszy zakres możliwości ich ochrony. W przypadku gdy dochodzi do zniszczenia lub nielegalnego usunięcia drzewa podstawowym i najczęściej używanym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.0.1614). Należy mieć na uwadze, iż część w wyżej wymienionych przepisów dotyczy również terenów prywatnych a naszym prawnym obowiązkiem jest dbałość o drzewa niezależnie, w którym miejscu się one znajdują.

Autor Marcin Pasieka

Skontaktuj się z nami!

Więcej o nas http://www.ansee.pl