Nadzór dendrologiczny

Nadzór dendrologiczny to szereg działań związanych z ochroną drzewostanu na terenie budowy wykonywany przez specjalistów ds. nadzoru dendrologicznego.

Celem nadzoru dendrologicznego jest kontrola prac wykonywanych podczas realizacji inwestycji w strefie ochrony drzewostanu, pomoc w spełnieniu wymogów zapisanych w uzgodnieniach Zamawiającego i innych aktach prawnych, tak aby Wykonawca mógł bez opóźnień realizować prace budowlane

Zakres nadzoru dendrologicznego

 • Świadczenie nadzoru dendrologicznego zgodnie ze standardami zawartymi w Zarządzeniu nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019r. „w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia”,
 • Ocena sanitarna drzewostanu na każdym etapie procesu budowlanego,
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz procesu budowy z wymaganiami postawionymi przez Urzędy w zakresie ochrony zieleni oraz ewentualnych kolizji,
 • Kontrola oraz doradztwo w zakresie wykonania stref ochronnych drzew,
 • Kontrola wykonywanych prac zgodnie z Kartami informacyjnymi do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia,
 • Nadzorowanie prac w obrębie strefy korzeniowej, doradztwo w zakresie ochrony odsłoniętych korzeni – rozwiązania techniczne materiałowe,
 • Nadzorowanie prac metodą airspade,
 • Prowadzenie kilkuletniego monitoringu drzew w okresie gwarancji po zakończeniu realizacji inwestycji,
 • Optymalizacja rozwiązań w zakresie robót ziemnych w obrębie strefy korzeniowej
 • Szkolenia w zakresie wykonywania prac budowlanych w obrębie strefy korzeniowej,
 • Reprezentacja przed Zamawiającym oraz Urzędami z zakresu zieleni i dendrologii,
 • Prowadzenie nadzoru od początku do końca – jesteśmy z Państwem na każdym etapie inwestycji – wycinki, prace pielęgnacyjne, cięcia sanitarne, nasadzenia i inne.

 

FAQ

 

Czy dla każdej inwestycji potrzebny jest nadzór dendrologiczny?

Nadzór dendrologiczny w przypadku Wrocławia, wynika przede wszystkim z Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. „w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia”. W przypadku inwestycji, których realizacja obydwa się w obrębie zadrzewień i zakrzewień lub w jakiś sposób narusza ich strukturę, wrocławskie urzędy nakładają w procedurze zamówienia publicznego na Wykonawcę obowiązek zatrudnienia nadzoru dendrologicznego na cały okres realizacji inwestycji, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć tereny zieleni miejskiej. 

Nadzór dendrologa może również wynikać z zapisów zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która to wskazuje warunki środowiskowe i przyrodnicze dzięki którym inwestycja może zostać zrealizowana. Może pojawiać się również w przypadkach dotyczących kwestii nasadzeń kompensacyjnych drzew pod nadzorem dendrologicznym, również jako zapis w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również innych obostrzeń nałożonych przez Zamawiającego. 

Jakie uprawnienia ma nadzór dendrologiczny i kto może go pełnić ?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. „w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia” kwalifikacje osób pełniących nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew, powinny być następujące:

1) inspektor nadzoru terenów zieleni, inspektor nadzoru dendrologicznego lub inne równoważne udokumentowane świadectwem lub certyfikatem z udokumentowanym rocznym stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia;

2) mgr inż. architekt krajobrazu lub inżynier architekt krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo z udokumentowanym 3 letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia;

3) technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo z udokumentowanym 5 letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia.

Nasze usługi świadczone są przez nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół specjalistów dendrologów z odpowiednimi uprawnieniami. 

Skontaktuj się z nami!

Więcej o nas http://www.ansee.pl