Nadzór środowiskowy

Upewnij się, że Twoja inwestycja pozwala chronić
środowisko naturalne, zdrowie ludzi oraz zapewnia długotrwałe dobrostan naszej planety i społeczeństwa.

Czym jest nadzór środowiskowy?

Nadzór środowiskowy to szereg działań kontrolnych i dokumentacyjnych realizowanych podczas budowy przez specjalistów ds. zarządzania środowiskiem.

Ansee Consulting oferuje swoje wsparcie w tym zakresie, kontrolując i wskazując rozwiązania, w taki sposób, aby wykonawca nie był narażony na poniesienie odpowiedzialności karnej bądź administracyjnej za niedochowanie zaleceń i nakazów wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, a także w dokumentach wykonawczych, takich jak Plan Funkcjonalno- Użytkowy.

Zakres nadzoru środowiskowego:

 • Ocena doboru lokalizacji zaplecza budowy, baz magazynowo – materiałowych oraz sprzętu, wyznaczania miejsc do tankowania oraz naprawy sprzętu,
 • Sprawdzanie ochrony cieków przed zamulaniem,
 • Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń oraz wspólne opracowanie minimalizacji powstania zanieczyszczeń,
 • Koordynowanie oraz weryfikacja zgodności dokumentów dotyczących gospodarki odpadami,
 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnych awarii mogących doprowadzić do skażenia środowiskowego,
 • Szkolenie pracowników w zakresie wymogów i zaleceń dotyczących ochrony środowiska na placu budowy.
 • Reprezentowanie Wykonawców przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Zamawiającym
 • Sporządzanie na bieżąco raportów i wykonywanie dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych kontroli
 • Weryfikowanie sposobu zabezpieczenia materiałów pylistych przed rozwiewaniem
 • Prowadzenie oceny sprzętu pod kątem sprawności technicznej oraz możliwości wystąpienia wycieków substancji niebezpiecznych
 • Monitorowanie prawidłowości wykonania prac odwadniających, odbiorników retencyjnych wód deszczowych oraz rowów szczelnych oraz robót związanych z ciekami wodnymi
 • Weryfikowanie zgodności projektowanych rozwiązań, a także wykonywanych prac budowlanych z wszelkimi zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dzięki naszym doświadczonym ekspertom ds. ochrony środowiska

Skonsultuj projekt lub
wyceń szybko zamówienie

Zobacz, w czy możemy Ci pomóc:

 • Chcesz zachować zdrowie drzew, jednocześnie zwiększając estetykę parku miejskiego lub innego obszaru przyrodniczego?
 • Zastanawiasz się, jak zachować bioróżnorodność oraz integralność ekosystemów w Twojej inwestycji?
 • Rozważasz, czy Twoje działania nie powodują nieodwracalnych szkód w środowisku oraz czy przestrzegasz obowiązujących regulacji i standardów ochrony środowiska?
 • Planujesz wykonanie Oceny Oddziaływania na Środowiska Twojego projektu?
 • Chcesz poznać korzyści ze zwiększenia bioróżnorodności w Twojej inwestycji?

Naszą pomoc rozpoczyna właściwe zdiagnozowanie Twojego problemu, potrzeb lub oczekiwań. Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, jak możemy Ci pomóc.

Marcin Pasieka

Dendrolog / Architekt krajobrazu

Ansee w odpowiedziach na Wasze pytania

Oto najpopularniejsze pytania, dotyczące naszej działalności. Jeśli nie rozwiały Twoich wątpliwości, to najlepszy dowód na to, że powinieneś się z nami skonsultować.

Kiedy wymagany jest nadzór środowiskowy?

W prawie Polskim i Europejskim nie ma jasno określonych przedsięwzięć wymagających takich działań. Każda inwestycje rozpatrywana jest osobno, duże znaczenie ma lokalizacja, charakter inwestycji oraz czas trwania inwestycji. Nadzór środowiskowy zaleca RDOŚ lub jest powoływany na życzenie świadomego i odpowiedzialnego Inwestora lub Zamawiającego.

Zalecenie RDOŚ, kryje się w decyzji środowiskowej pod postacią koordynacji wykonywanych prac pod kątem zabezpieczeń przed wpływem wszelkich negatywnych oddziaływań na środowisko powstających w trakcie budowy. I tak np. nadzór środowiskowy może dotyczyć przestrzegania norm z zakresu akustyki, wibracji, stężenia ropopochodnych substancji, utylizacji materiałów z placu budowy, analizy projektów budowlanych i wykonawczych pod względem zabezpieczeń służących ochronie środowiska, lokalizacji zapleczy, zagospodarowaniem oraz zabezpieczeniem terenu budowy przed wyciekiem substancji ropopochodnych.Wiele doświadczonych firm, realizujących duże projekty, posiada wdrożone wysokie standardy realizacji inwestycji, a jednym z nich jest dbałość o stan środowiska, dlatego wypracowały własne procedury kontroli realizowanej inwestycji.

Co robi nadzór środowiskowy?

Nadzór środowiskowy ma za zadanie koordynowanie oraz weryfikacjach wykonanych zabezpieczeń wodno-glebowych przed zanieczyszczeniami mogącymi powstać podczas budowy. Dokonuje weryfikacji zgodności dokumentów związanych z gospodarka odpadami oraz jej minimalizacją. Przed rozpoczęciem prac uczestniczy w dokonywaniu lokalizacji zaplecza budowy oraz baz magazynowo-materiałowych oraz sprzętu.

Różnice między nadzorem środowiskowym a przyrodniczym?

Nadzór środowiskowy zajmuje się zarządzeniem środowiskiem nieożywionym mianowicie ( gospodarką odpadami, gospodarka wodno-glebową, zagospodarowaniem zapleczem budowy), natomiast nadzór przyrodniczy to szereg działań specjalisty przyrodnika, który dozoruje, aby budowa nie ingerowała w stan chronionych gatunków zwierząt, siedlisk, korytarzy migracyjnych zwierząt itd. lub ogranicza owe szkodliwe działania do minimum.

Masz jakieś pytania?

Nie wahaj się zapytać naszych ekspertów. Rozwieją Twoje wątpliwości i pytania podczas bezkosztowej konsultacji. Dowiedz się więcej.

Wspieramy odpowiedzialne
organizacje i ich zespoły

Współpracujemy z wieloma różnymi
działalnościami, między innymi takimi, jak: