Nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy to szereg działań kontrolnych i dokumentacyjnych realizowanych podczas budowy przez specjalistów ds. ochrony przyrody.

Podstawą do przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z prawem w wydanej decyzji, właściwy organ określa m.in. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych. W przypadku wystąpienia potrzeby wynikającej z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ustawa nakłada także obowiązek zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania kompensacji przyrodniczej.

Zakres nadzoru przyrodniczego:

  • konsultacje i pomoc merytoryczna specjalistów ds. ochrony przyrody;
  • kontrole przyrodnicze terenu inwestycji pod kątem chronionej fauny i flory, w tym nadzór podczas realizacji prac budowlanych związanych z przygotowaniem terenu inwestycji;
  • wstępne rozpoznanie terenu w celu ustalenia stanu wyjściowego, opracowanie Raportu „zerowego”;
  • szkolenie kadry kierowniczej pod kątem wymagań wynikających z uzyskanych decyzji związanych z realizacją inwestycji;
  • reprezentowanie Wykonawcy przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Zamawiającym;
  • weryfikacja zgodności projektowanych rozwiązań a także wykonywanych prac budowlanych z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącymi ochrony przyrody;
  • sporządzanie raportów miesięcznych z prac nadzoru przyrodniczego zgodnie z zapisami dokumentacji kontraktowej;
  • przygotowanie wniosków do RDOŚ o derogacje względem chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt;
  • kompleksowa realizacja działań związanych z montażem tymczasowych płotków herpetologicznych, różnych typów budek lęgowych i skrzynek dla nietoperzy. 

 

FAQ

 

Czy dla każdej inwestycji potrzebny jest nadzór przyrodniczy?

Nadzór przyrodniczy wynika z zapisów zawartych w decyzji środowiskowej, która to wskazuje warunki środowiskowe i przyrodnicze dzięki którym inwestycja może zostać zrealizowana.
Stosowana jest także praktyka wśród inwestorów, iż pomimo braku jasno zapisanego wymogu nadzoru przyrodniczego, powołują oni taki nadzór. W takich przypadkach nadzór przyrodniczy stosowany jest przede wszystkim przy realizacji inwestycji, które posiadają rozbudowane zapisy decyzji środowiskowej. Wówczas, podstawowe zadanie nadzoru jakim jest dopilnowanie, by inwestycja była realizowana zgodnie z zapisami decyzyjnymi, zabezpiecza wykonawcę robót przed konsekwencjami niedochowania postanowień pozwolenia np. wstrzymaniem prac budowlanych, nałożeniem kosztownych kar czy obowiązków bądź nawet cofnięciem pozwolenia budowlanego.

Jakie uprawnienia ma nadzór przyrodniczy?

Obecnie nie istnieją żadne dokumenty w jednoznaczny sposób określające zakres uprawnień osób pełniących nadzór przyrodniczy. Wynika on zazwyczaj z wydanej decyzji środowiskowych lub też derogacji zezwalających na odstępstwa od czynności zabronionych względem dzikich gatunków roślin i zwierząt.

 

Kto może pełnić nadzór przyrodniczy?

Nadzór przyrodniczy mogą pełnić poszczególni specjaliści zgodnie z wydaną Decyzją Środowiskową. Specjaliści muszą posiadać kierunkowe wykształcenie z zakresu obejmującego nadzór przyrodniczy.


Skontaktuj się z nami!

Więcej o nas www.ansee.pl