Kompensacje i minimalizacje

W inwestycjach, kompensacje i minimalizacje środowiskowe to kluczowe działania. Przenoszenie zwierząt, odtwarzanie siedlisk i ochrona roślin mają na celu minimalizację wpływu na środowisko, wspierając jednocześnie bioróżnorodność.

Czym jest kompensacja?

W przypadku, gdy realizacja inwestycji wiąże się z wyrządzeniem w środowisku przewidywanych szkód i zmian, występuje konieczność podjęcia innego typu działań – tak zwanych działań kompensujących.

Mają one na celu wyrównanie szkód i zmian, które mogą zostać spowodowane przez realizację przedsięwzięcia, a więc polegają na zastąpieniu określonych, wartościowych elementów środowiska innymi.

Do najczęściej podejmowanych działań należą: odtwarzanie siedlisk gatunków chronionych roślin, zalesianie, tworzenie korzystnych warunków dla wzmocnienia populacji chronionych gatunków zwierząt, wyznaczanie nowych obszarów chronionych.

Przenoszenie zagrożonych zwierząt z terenu inwestycji

 • Odłowy płazów z oczek wodnych
 • Przenoszenie zagrożonych zwierząt z terenu inwestycji
 • Przenoszenie płazów i projektowanie siedlisk zastępczych
 • Przenoszenie oprzędów i złóż jajowych barczatki kataks
 • Przenoszenie kozioroga dębosza
 • Przenoszenie pachnicy dębowej
 • Przenoszenie drzew zasiedlonych przez chronione gatunki owadów
 • Wyciąganie bezkręgowców i innych zwierząt z wydobytego namułu
 • Nadzór nad przenoszeniem ściętych pni zasiedlonych przez pachnicę dębową i kozioroga dębosza

Ochrona zwierząt i ich siedlisk na terenie inwestycji

 • Odstraszacze dla ryb i kierownice
 • Montaż i kontrola pojemników do wyłapywania płazów
 • Montaż i demontaż płotków dla płazów
 • Regularne kontrole terenu inwestycji pod kątem zasiedlenia przez chronione gatunki

Odtwarzanie siedlisk zwierząt

 • Projektowanie przepławek
 • Projektowanie i monitoring przejść dla zwierząt
 • Projektowanie ekologicznych umocnień w rzekach
 • Nasadzenia wierzby iwy i śliwy tarniny oraz szczawiu lancetowatego
 • Odtwarzanie bądź poprawa stanu siedlisk chronionych gatunków (np. koszenie, wysiew łąk)
 • Odtwarzanie miejsc rozrodu zwierząt, np. czerwończyka nieparka, barczatki kataks, płazów
 • Odtwarzanie miejsc zimowania zwierząt, np. płazów
 • Projektowanie budowli habitatowych dla fauny wodnej
 • Wieszanie budek i koszy lęgowych dla ptaków
 • Montaż platform lęgowych dla ptaków drapieżnych i bociana białego
 • Wieszanie budek dla nietoperzy
 • Wykonywanie i montaż ulików dla trzmieli

Skontaktuj się z nami

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane
z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia

Przenoszenie zagrożonych roślin z terenu inwestycji

 • Metaplantacja roślin lądowych, np. dziewięćsił bezłodygowy, czosnek kątowy, róża francuska, storczyki (kukułka szerokolistna i kruszczyk szerokolistny), goździk kosmaty, szczaw lancetowaty, dzięgiel litwor
 • Metaplantacja roślin wodnych, np. włosieniczniki, salwinia pływająca

Ochrona roślin i siedlisk przyrodniczych na terenie inwestycji

 • Identyfikacja i znakowanie w terenie stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin
 • Identyfikacja i znakowanie w terenie siedlisk przyrodniczych
 • Wykonywanie osłon na drzewa podczas robót budowlanych

Odtwarzanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin

 • Odtwarzanie siedlisk Natura 2000 i projektowanie procesów hydrologicznych
 • Wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów z gatunków specyficznych dla siedlisk przyrodniczych np. łęgów (wierzb lub olszy czarnej)
 • Pozyskiwanie sadzonek roślin chronionych
 • Pozyskiwanie nasion do odtwarzania siedlisk łąkowych, m.in. nasiona łąki świeżej, nasiona łąki selernicowej
 • Badanie składu nasion do wysiewu oraz ich żywotności
 • Projektowanie mieszanek traw z gatunków specyficznych dla łąkowych siedlisk przyrodniczych
 • Wysiew nasion (w tym, hydrosiew) i koszenie łąk

Skonsultuj projekt lub
wyceń szybko zamówienie

Zobacz, w czy możemy Ci pomóc:

 • Chcesz zachować zdrowie drzew, jednocześnie zwiększając estetykę parku miejskiego lub innego obszaru przyrodniczego?
 • Zastanawiasz się, jak zachować bioróżnorodność oraz integralność ekosystemów w Twojej inwestycji?
 • Rozważasz, czy Twoje działania nie powodują nieodwracalnych szkód w środowisku oraz czy przestrzegasz obowiązujących regulacji i standardów ochrony środowiska?
 • Planujesz wykonanie Oceny Oddziaływania na Środowiska Twojego projektu?
 • Chcesz poznać korzyści ze zwiększenia bioróżnorodności w Twojej inwestycji?

Naszą pomoc rozpoczyna właściwe zdiagnozowanie Twojego problemu, potrzeb lub oczekiwań. Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, jak możemy Ci pomóc.

Marcin Pasieka

Dendrolog / Architekt krajobrazu

Wspieramy odpowiedzialne
organizacje i ich zespoły

Współpracujemy z wieloma różnymi
działalnościami, między innymi takimi, jak: