Zabezpieczenia drzewa w strefie ochrony SOD

Drzewa i krzewy rosnące na terenie objętym budową, są szczególnie narażone na liczne zagrożenia
w postaci bezpośrednich uszkodzeń lub gwałtownych i niekorzystnych zmian warunków siedliskowych. Naprzeciw temu procesowi jako pierwsze w Polsce wyszło miasto Wrocław, wprowadzając nowe obowiązkowe standardy ochrony drzew na terenach gminnych. Jednym z najważniejszych jest objęcie wszystkich drzew nie przeznaczonych do wycinki tzw, „Strefą Ochrony Drzewa”.

Prawidłowa strefa ochrony drzewa, powinna obejmować obszar rzutu korony drzewa powiększony o 1 m. Taka przestrzeń powinna być odpowiednio odgrodzona i oznaczona tablicą informacyjną. Oczywiście dopuszczone są pewne odstępna, jednakże muszą być one pozytywnie zaopiniowane przez Nadzór dendrologiczny. Przystępując do realizacji inwestycji należy mieć świadomość, że w pierwszej kolejności należy wyznaczyć zgodnie z projektem lub w oparciu o wizję terenową z Inspektorem nadzoru dendrologicznego nasze strefy ochrony drzew.

W tym miejscu z pewnością rodzi się pytanie, w jaki sposób trwale zabezpieczyć teren przed przypadkowym zniszczeniem?
W tej kwestii nie ma szczegółowych wytycznych, niemniej samo wygrodzenie musi skutecznie zapobiegać możliwości składowania materiałów w strefie, poruszania się sprzętu oraz przedostaniu się zanieczyszczeń materiałami budowlanymi. Należy pamiętać, że nasze wygrodzenie nie może samo w sobie powodować zagęszczenia gruntu ani uszkadzać systemu korzeniowego. W tym celu świetnie sprawdzą się przęsła budowlane oraz drewniana palisada z poprzecznie zamontowanymi deskami lub siatką. Ten sam efekt można oczywiście uzyskać przy innych dostępnych na budowie materiałach nie zwiększając tym samym kosztów inwestycji. Z powodzeniem można użyć płyt OSB lub rozebrać palety – w tej kwestii szczegóły należy ustalić z naszym Inspektorem nadzoru dendrologicznego, który powinien pomóc zoptymalizować koszty, dostosowując odpowiednio materiały do utworzenia wygrodzeń. Takie rozwiązania nie tylko optymalizują koszty ale również wpisują się charakter „zero waste” dając czasowe przeznaczenie materiałom, które normalnie uznane byłby za odpad.

Co daje nam odpowiednie zabezpieczenie w strefie ochrony drzew?
Przede wszystkim odpowiednie wygrodzenie zapobiega uszkodzeniu korzeni i zagęszczeniu gleby, które jest jednym
z głównych czynników prowadzących do uszkodzenia lub zniszczenia drzewa. Należy pamiętać, że uszkodzone drzewo nie zamiera od razu a proces ten może trwać nawet kilka lat. W przypadku uszkodzenia zwiększa się również prawdopodobieństwo, że drzewo będzie w przyszłości stwarzać zagrożenie dla ludzi i mienia. W każdym przypadku to właśnie Wykonawca będzie pociągnięty do odpowiedzialności za wyżej wymienione rzeczy, nawet kilka lat po zakończeniu realizacji inwestycji.

W  prawidłowo wyznaczonej strefie SOD obowiązuje całkowity zakaz wykonywania prac budowlanych, zmian poziomu gruntu, przestawiania wygrodzenia bez konsultacji z nadzorem dendrologicznym.
W przypadku konieczności przemieszczania się sprzętu przez strefę ochrony drzewa należy utworzyć odpowiednią ścieżkę technologiczną, która zminimalizuje zagęszczenie gleby. Wszelkie niezbędne prace muszą odbywać się pod ścisłym nadzorem dendrologicznym oraz przy jego szczegółowych wytycznych.

Ostatnią kwestią jest pytanie, jakie koszty należy przewidzieć w budżetowaniu projektu na Stefy Ochrony Drzew.
W przypadku braku takiej pozycji w kosztorysie zobowiązani będziemy sami przeliczyć na metry niezbędne wygrodzenia w oparciu o obrysy rzutów koron drzew. W przypadku kiedy mamy wątpliwości co do zakresu i formy zabezpieczeń na etapie wyceny, zaleca się skonsultować temat
z doświadczonym inspektorem nadzoru dendrologicznego.

Pamiętajmy, że strefy ochrony drzew to tylko jedna z kilku obowiązkowych nas norm dotyczących zabezpieczania zieleni na terenie miasta Wrocław. Podobne wytyczne zalecane są również przy każdej innej budowie, nawet na terenach prywatnych. Dbanie o zieleń jest naszym prawnym obowiązkiem, a niszczenie jej wiązać się może z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Autor: Marcin Pasieka

Skontaktuj się z nami!

Więcej o nas http://www.ansee.pl