Czego oczekiwać od nadzoru dendrologicznego?

Rozwijający się proces inwestycyjny pociąga za sobą coraz większe obostrzenia dotyczące obowiązku ochrony środowiska. Jednym z takich elementów staje się właśnie nadzór dendrologiczny, który coraz częściej jest wymagany podczas realizacji inwestycji. Powstaje zatem pytanie, skoro nadzór dendrologiczny jest konieczny to za co on odpowiada i jaki powinien być jego zakres obowiązków?

Przed zatrudnieniem specjalisty do prowadzenia nadzoru dendrologicznego musimy być świadomi, że w pierwszej kolejności należy doprecyzować zakres pełnionych przez niego funkcji na terenie budowy. Nadzór dendrologiczny może rozpocząć się już bezpośrednio przez rozpoczęciem prac budowlany. Jednym z elementów, jakie może dla nas przygotować osoba pełniona nadzór dendrologiczny jest opinia wraz z dokładną dokumentacją fotograficzną stanu zdrowotnego drzew przez rozpoczęciem inwestycji. Jest to zalecany element, gdyż w przypadku ewentualnego zarzutu o zniszczenie lub uszkodzenie drzewa podczas budowy można uniknąć przykrych konsekwencji. Drugim elementem, który może być mniej popularnym w przypadku nadzoru dendrologicznego jest wyznaczenie w terenie drzew do wycinki oraz weryfikacja w terenie planu gospodarki zielenią. W przypadku dużych inwestycji na ogół zajmują się tym geodeci, jednak przy niewielkiej miejskiej inwestycji, taką usługę może wykonać dla nas nadzór dendrologiczny.

Kolejnym elementem jest „przygotowanie” drzew do rozpoczęcia realizacji inwestycji czyli dopilnowanie odpowiedniego ich zabezpieczenia. Tutaj właśnie to nadzór dendrologiczny po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej powinien wskazań nam ewentualne uchybienia względem braku zabezpieczeń drzew w dokumentacji projektowej,  zaproponować ich ewentualną korektę oraz nadzorować ich wykonanie w terenie. W przypadku inwestycji na terenie miasta Wrocław, pojawia się również konieczność opracowania Planu Ochrony Drzew zawierającego dokładne informacje zakresu przewidzianej ochrony drzew na placu budowy.

Dodatkowym, a na terenie miasta Wrocław już niezbędną czynnością wykonywaną przez nadzór dendrologiczny jest przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpiecznego dla drzew prowadzenia prac w ich obrębie. Im więcej osób jest świadomych o tym na co powinniśmy zwracać uwagę, co szkodzi drzewom oraz jakie mogą być tego konsekwencję dodatkowo zabezpieczy nas od nieumyślnego uszkodzenia drzew, za które będziemy odpowiadać.

Niezbędnym elementem jest oczywiście obecność nadzoru dendrologicznego przed przystąpieniem do przycinania drzew oraz podczas prowadzenia prac ziemnych pod koronami drzew. Przed przystąpieniem do wyżej wymienionych czynności należy każdorazowo uprzedzić osobę pełniącą nadzór dendrologiczny. Jest to konieczne by można było wcześniej podjąć odpowiednie czynności, takie jak przeprowadzenie wizji terenowej i uzgodnienie bezpiecznego dla drzew zrealizowania prac. Zaleca się aby każdorazowo powstawał dokument sporządzony przez nadzór dendrologiczny ze wszystkimi ustaleniami, przebiegiem prowadzonych prac oraz szczegółową dokumentacją fotograficzną.

Dodatkowym, lecz nie niezbędnym elementem jest obecność nadzoru dendrologicznego podczas prowadzenia prac związanego z wycinką drzew. Na ogół jego praca polega w tym momencie na weryfikacji prowadzonych prac z dokumentacją projektową oraz natychmiastowemu reagowaniu w przypadku powstałych ewentualnych niezgodności lub uszkodzeń drzew.

W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń drzew należy natychmiast powiadomić osobę pełniącą nadzór dendrologiczny. Jest to bardzo istotne, ponieważ odwlekanie tego w czasie lub wręcz ukrywanie może doprowadzić do większej szkody lub nawet zniszczenia drzewa co będzie miało swoje konsekwencje prawne i finansowe. Nadzór dendrologiczny powinien podjąć wtedy natychmiast niezbędne kroki oraz sporządzić konieczne opinie.

Wykwalifikowany nadzór dendrologiczny powinien też odpowiednio wcześniej informować nas o możliwych błędach projektowych, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia drzew podczas realizacji. W przypadku wczesnej reakcji, będziemy mogli podjąć odpowiednie kroki takie jak zmiany projektowe, zmiany technologii lub bez opóźnienia w realizacji oraz zarzutów o zniszczeniu drzew. Niestety trzeba mieć świadomość, że możemy odpowiadać za realizację takich błędów projektowych.

Ostatnim elementem jest nadzór nad nasadzeniami, w tym weryfikacja jakości materiału szkółkarskiego oraz zgodności z dokumentacją projektową i wyłapywanie ewentualnych błędów w dokumentacji przed rozpoczęciem prac.

Kwestia elementów takich jak częstotliwość wizyt, formy sprawozdań, niezbędnych opinii oraz wykonanie ewentualnej dokumentacji powykonawczej stanowić powinna już kwestia naszej umowy z dendrologiem. Pamiętajmy, że dobry specjalista będzie nam w stanie szczegółowo przedstawić jakie elementy pełnionego nadzoru są niezbędne przy naszej inwestycji. Dbajmy również o to, by pełniony nadzór był nadzorem faktycznym a nie fikcyjnym, gdyż obowiązujące przepisy w przypadku ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń drzew obarczą nas konsekwencjami.

Autor Marcin Pasieka

Skontaktuj się z nami!

Więcej o nas http://www.ansee.pl