W pozycji kosztorysowej nie ma zabezpieczenia drzew – czy należy je zabezpieczyć?

 

Postępujący proces inwestycyjny i coraz większa świadomość dotycząca wagi drzew niesie za sobą konsekwencję ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów na budowie. Dziś w mieście coraz rzadziej możemy spotkać inwestycje, gdzie w obrębie drzew nie jest konieczne zastosowanie jest specjalnych technologii mających na calu ich nie uszkodzenie.

A co w przypadku gdy zapoznając się z dokumentacją projektową lub wytycznymi Zamawiającego nie zostało ujęte nic na temat zabezpieczeń zieleni?

Czy w takim przypadku jest to podstawa do roszczeń? W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że jeśli w dokumentacji projektowej nie zostały uwzględnione zabezpieczenia to nie ma podstaw prawnych do ich wykonania – niemniej jest to zalecane. Dlaczego? Zgodnie z art. 74 i 75 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 t.j. z dnia 2019.07.29 ) jesteśmy zobowiązani uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Należy zaznaczyć, że w przypadku braku wykonania zabezpieczeń zdecydowanie trudniej jest wykazać uwzględnienie wyżej wspomnianej ochrony. Dodatkowych regulacji prawnych należy się spodziewać na terenie objętym ochroną konserwatorską. 

Istotnym argumentem przemawiającym za wykonaniem zabezpieczeń drzew jest oczywiście możliwość ich uszkodzenia lub zniszczenia w trakcie realizacji inwestycji. Obowiązujące przepisy w sposób bardzo szczegółowy regulują konsekwencje w przypadku uszkodzenia drzew lub krzewów. Pierwsza podstawa prawna to art. 330 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 t.j. z dnia 2019.07.29) który mówi nam, że kto w trakcie prac budowlanych nie zapewnia ochrony środowiska w obszarze prowadzenia prac, podlega karze grzywny. Reguluję to również Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2019.821 t.j. z dnia 2019.05.06)  w art. 24 ust. 1 i art. 144 mówiącym o wysokości grzywny za zniszczenie drzewa lub krzewu oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.2019.1950 t.j. z dnia 2019.10.14)  gdzie w art. 181 ust. 1 możemy znaleźć zapis o karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Inne obowiązujące przepisy dotyczące konsekwencji prawnych znaleźć można w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 t.j. z dnia 2020.01.14) oraz w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.21).

Jak zatem prawidłowo zapewnić ochronę drzew na budowie nie mając uwzględnionej jej w przewidzianych kosztach realizacyjnych?

Należy tutaj zaznaczyć, że ochroną drzew na budowie nie jest tylko ich odeskowanie, a ich zabezpieczenie nie musi być kosztowne. W tym celu zaleca się przede wszystkim konsultacje z doświadczonym nadzorem dendrologicznym lub inspektorem nadzoru terenów zielonych, który szczegółowo pomoże opracować plan ochrony drzew na budowie. Takie rozwiązanie pozwoli na faktyczną ochronę drzew pozwalającą uniknąć ich uszkodzenia lub zniszczenia oraz zoptymalizować dodatkowe niepotrzebne koszty. Dokument ten będzie również naszym zabezpieczeniem na wypadek bezpodstawnych zarzutów dotyczących zniszczenia zieleni w trakcie realizacji inwestycji. Na tym etapie przygotowując plan ochrony drzew można wykryć drzewa, które nie sposób będzie można prawidłowo ochronić – dotyczy to głównie konieczności usunięcia systemu korzeniowego prowadzącego w efekcie do zniszczenia drzewa lub jego wywrotu. Niestety nie przewidzenie tego na etapie projektowania nie ma takich konsekwencji prawnych jak realizacja tych założeń za,  które my będziemy odpowiadać. Dlatego również przed przystąpieniem do realizacji, mając nasz plan ochrony drzew będziemy w stanie nanieść ewentualne zmiany projektowe lub odpowiednio wcześnie zasygnalizować Zamawiającemu o możliwości uszkodzenia drzewa.

Przed przystąpieniem do realizacji jakiejkolwiek inwestycji, należy mieć świadomość konieczności zapewnienia ochrony otaczającej nas zieleni. Pamiętajmy o tym, że dotyczy to również drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia nie znajdujących się w granicach objętych placem budowy.

Autor Marcin Pasieka

Skontaktuj się z nami!

Więcej o nas http://www.ansee.pl