Plan gospodarki drzewostanem

W związku zaostrzającymi się restrykcjami odnośnie drzew, coraz częściej możemy zetknąć się z pojęciem planu gospodarki drzewostanem.

Czym właściwie jest taki dokument i kto może go zrobić?

W sieci można znaleźć wiele definicji oraz przykładowych planów gospodarki drzewostanem, mogących się od siebie znacznie różnić. Plan gospodarki drzewostanem to zbiór informacji odnośnie drzew na określonym terenie najczęściej przedstawiony w formie graficznej i opisowej.

Jak zatem powinien wyglądać taki plan i jakie informacje zawierać?

To już zależy od dwóch głównych czynników – przeznaczenia tego planu oraz wymagań do jego sporządzenia.

Plan gospodarki drzewostanem może służyć do wielu rzeczy, a wymóg jego posiadania może być prawie wszędzie. Najpopularniejszym powodem jego sporządzenia i posiadania jest uzyskanie na jego podstawie zgody na wycinkę drzew. W takich przypadkach plan gospodarki drzewostanem to rozszerzona inwentaryzacja dendrologiczna ze skróconym opisem stanu zdrowotnego oraz informacją, które drzewa zostały zakwalifikowane do wycinki. Podstawowymi danymi jakie powinny się w takim planie znaleźć to: określenie gatunków drzew, ich obwody na wysokości 130 cm, stan zdrowotny oraz ich lokalizacja na mapie posiadającej aktualne oznaczenia geodezyjne działek, data sporządzenia planu i informacja czy chcemy wyciąć to drzewo. Może ona zostać rozszerzona o informacje dotyczące wysokości drzew, szerokości koron, średnice pnia czy informacje o ewentualnym zasiedlenu przez gatunki chronione.

Innym spotykanym powodem tworzenia planów gospodarki drzewostanem jest zarządzanie istniejącym drzewostanem. Spotkać go możemy najczęściej na zabytkowych terenach zieleni, parkach, dużych założeniach ogrodowych. Nie tylko na terenach publicznych, ale także taki plan spotyka się w prywatnych instytucjach lub firmach posiadające swoje tereny zieleni. W takich sytuacjach plan gospodarki drzewostanem oprócz wyżej wspomnianych informacji może zawierać dokładne informacje dotyczące stanu fitosanitarnego każdego z drzew, informacje o przeprowadzonych zabiegach i badaniach, jak również o drzewach stanowiących potencjalne zagrożenia dla osób i mienia ze względu na stan zdrowotny. Forma opracowania w takich sytuacjach może być bardzo różna. Coraz częściej odchodzi się w takich miejscach od analogowych dokumentów na rzecz specjalistycznego oprogramowania, które zdecydowanie lepiej spełnia swoją funkcje.

Kto może zatem taki plan gospodarki drzewostanem sporządzić?

Teoretycznie nie potrzebne są kwalifikacje do sporządzenia takiego planu, niemniej we Wrocławiu, zgodnie z nowymi przepisami dla planów realizowanych na terenach publicznych zostało to sprecyzowane, jak również dokładna forma opracowania. Szczegółowe informacje o tych kryteriach możemy znaleźć w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r.

Kiedy zatem możemy się spodziewać o konieczności sporządzania takiego planu?

Obowiązkowo w przypadku wszystkich inwestycji na terenach publicznych. Najczęściej jest to już część składowa dokumentacji projektowej, niezależnie czy planujemy wycinać drzewa czy też nie. Bardzo często taki plan traktuje się jako zabezpieczenie przed ewentualnym oskarżeniem o nielegalną wycinkę drzew lub ich zniszczenie. Plan gospodarki drzewostanem jest obowiązkowy również w przypadku ubiegania się o pozwolenie na wycinkę, niemniej jego forma może być dość szczątkowa, zawierająca tylko niezbędne informacje ujęte w ustawie o ochronie przyrody. Pamiętajmy, że naszym obowiązkiem jest dbać o zieleń, co zostało uwarunkowane prawnie w wielu przepisach, dlatego jeśli taki dokument może temu pomóc – warto go sporządzić.

Autor: Marcin Pasieka

Skontaktuj się z nami!

Więcej o nas http://www.ansee.pl