Monitoring drzew w okresie gwarancji

Coraz większa świadomość w zakresie ochrony środowiska przekłada się, na projektowanie zieleni w obrębie inwestycyjnym. Niesie to za sobą konieczność wykonania nasadzeń przez wykonawcę. Często jest to kwestia rodząca wiele pytań i problemów, które powstają na etapie realizacji.

Na czym polega monitoring drzew w okresie gwarancji?

W dużej mierze cały proces powinien być opisany w specyfikacji technicznej będącej składową dokumentacji projektowej. Niemniej jest to tylko część informacji, jaką musimy posiadać, oraz istnieje możliwość braku takiego dokumentu. W pierwszej kolejności, zanim przejdziemy do sadzenia roślin należy szczegółowo sprawdzić stan sadzonek, ich parametry oraz ilość względem dokumentacji projektowej. Jest to też jedna z pierwszych czynności jaką powinien sprawdzić Inspektor nadzoru również ze strony Inwestora. Następnym krokiem jest oczywiście pielęgnacja. W przypadku, kiedy w materiałach kontraktowych nie ma szczegółowego opisu zabiegów ani ich częstotliwości, należy dostosować pielęgnację według potrzeb. Zaleca się aby pielęgnacja roślinności uwzględniała również proces postępującej suszy.

Co jeśli pielęgnowana przez nas zieleń obumarła?

Nigdy nie ma gwarancji, że nowo posadzona zieleń się przyjmie, nawet pomimo prawidłowego doboru gatunkowego względem siedliska. Oczywiście obumarłe rośliny należy wymienić w okresie gwarancyjnym/pielęgnacyjnym. Drugą rzeczą jest prośba do Inwestora o odstępstwo od projektu polegające na zmianie gatunku lub lokalizacji nasadzeń. Zaleca się w takim wypadku poprzeć argumentację, dokumentacją dotyczącą pielęgnacji oraz jej częstotliwością. Można również załączyć ekspertyzę specjalisty np. dendrologa.

Jakie wymagania formalne należy spełniać aby wywiązać się z kontroli monitoringu?

W tym wypadku nie ma stałych wymagań formalnych. Wszystko zależy od inwestycji i inwestora. Kryteria te najczęściej należy szukać w materiałach kontraktowych, opisach do projektów nasadzeń oraz ich specyfikacjach. W przypadku braku takich informacji zaleca się skorzystanie z usług wykwalifikowanej firmy.

Jak zatem wygląda taki monitoring drzew?

W zależności od zapisów w dokumentacji projektowej, częstotliwość oraz zakres czynności może się różnić od siebie. Niemniej wszystko to sprowadza się do zachowania żywotności wszystkich posadzonych roślin. Każda kontrola powinna zawierać zakres wykonanych czynności lub szczegółowe zalecenia dla firmy zajmującej się pielęgnacją nasadzeń. Należy pamiętać, że monitoringiem mogą zostać objęte nie tylko nowo posadzone drzewa, ale również drzewa przesadzane lub drzewa dojrzałe mogące stwarzać potencjalne ryzyko. W takich wypadkach zaleca się aby monitoring prowadził wykwalifikowany dendrolog i odpowiednio przedstawił wcześniej dokładny plan działania. W takich wypadkach monitoring powinien rozpocząć się od szczegółowej wizualnej oceny stanu drzew wraz z dokumentacją fotograficzną oraz zaleceniami.

Kto ma monitorować drzewa w okresie gwarancji?

Temat również nie jest jednoznaczny, a wszystko zależy od zapisów dokumentacji kontraktowej. Monitorowanie drzew w okresie gwarancji może się pojawić ze strony inwestora, jako kontrola warunków umowy z wykonawcą. Monitorować je może specjalista specjalnie do tego zatrudniony przez wykonawcę jako nadzór nad firmą zajmującą się pielęgnacją monitorowanych drzew lub we własnym zakresie firma, która zajmowała się nasadzeniami lub utrzymująca teren. W polskich przepisach brak jest uprawnień dla osób zajmujących się zielenią. W związku z powyższym, wszystkie elementy powinna regulować umowa i dokumentacja projektowa. W przypadku braku takich regulacji zaleca się po prostu firmy lub osoby z doświadczeniem, które kompleksowo wywiążą się z zadania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Autor: Marcin Pasieka

Skontaktuj się z nami!

Więcej o nas http://www.ansee.pl