Nadzór
dendrologiczny

Nadzór
przyrodniczy

Nadzór
środowiskowy

NADZÓR ŚRODOWISKOWY

  • Weryfikujemy zgodność projektowanych rozwiązań, a także wykonywanych prac budowlanych z wszelkimi zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dzięki naszym doświadczonym ekspertom ds. ochrony środowiska
  • Kompleksowo doradzamy w odniesieniu do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony środowiska w odniesieniu do wymagań projektu i budowy
  • Kontrolujemy i monitorujemy prowadzenie gospodarki odpadami w zakresie miejsc ich magazynowania i  weryfikujemy ewidencję odpadów
  • Prowadzimy ocenę sprzętu pod kątem sprawności technicznej oraz możliwości wystąpienia wycieków substancji niebezpiecznych
  • Weryfikujemy sposób zabezpieczenia materiałów pylistych przed rozwiewaniem
  • Konsultujemy i doradzamy lokalizację placów oraz zapleczy budowy pod kątem występowania terenów o wysokim i bardzo wysokim stopniu zagrożenia głównego poziomu wodonośnego
  • Kontrolujemy teren budowy pod kątem zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi
  • Monitorujemy prawidłowość wykonania prac odwadniających, odbiorników retencyjnych wód deszczowych oraz rowów szczelnych oraz robót związanych z ciekami wodnymi
  • Reprezentujemy Wykonawców przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Zamawiającym
  • Sporządzamy na bieżąco raporty i wykonujemy dokumentacje zdjęciowe z przeprowadzonych kontroli

Jesteś zainteresowany nadzorem środowiskowym? Zadzwoń do nas!